Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 56 683 54 10
tel. +48 56 683 54 11
tel. +48 56 683 54 12


Dodatek osłonowy

Dodatek oslonowy - informacja

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia,

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym będzie on przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł* oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł* na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że  dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a  kwota dodatku będzie pomniejszana o  kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W sytuacji gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona według mechanizmu złotówka za złotówkę będzie niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

**podwyższone kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania

wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków****, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz  o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

****aby otrzymać wyższą kwotę dodatku osłonowego główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego musi być już wpisane (na dzień złożenia wniosku o dodatek osłonowy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważne!

 • ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

 • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kilińskiego 10, w godzinach urzędowania Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00

 • wtorek od 7:00 do 16:00

 • piątek od 7:00 do 14:00

 • wrzucając wniosek – do specjalnej urny podawczej znajdującej się w holu siedziby Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz  na  stronie internetowej Ośrodka.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty pod numerem 56 683 54 10 wew. 45, 46 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Pozostałe informacje

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

Przepisy ustawy normują, że wnioski trzeba złożyć do 31 stycznia 2022 r. i do 31 października 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo. A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) – ustawa wchodzi w życie w dniu 4 stycznia 2022 r.

 

Opracował: B. Stogowska

 • autor: Bożena Stogowska, data: 2022-01-05

Dokumenty do pobrania

 • autor: Bożena Stogowska, data: 2022-01-05

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. +48 56 683 54 10
tel. +48 56 683 54 11
tel. +48 56 683 54 12
adres e-mail: mopsum@golub-dobrzyn.pl

skrytka e-puap: /MOPSGOLUB-DOBRZYN/SkrytkaESP

 

[obiekt mapy] Lokalizacja MOPS Golub-Dobrzyń na mapie